advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Relevantie van steno-vaardigheden voor secretariële taken in geautomatiseerde kantoren in de geo-politieke zone in het noordoosten van Nigeria

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Relevantie van steno-vaardigheden voor secretariële taken in geautomatiseerde kantoren in de geo-politieke zone in het noordoosten van Nigeria.

SAMENVATTING

Deze studie trachtte de relevantie van steno-vaardigheden vast te stellen voor secretariële taken in geautomatiseerde kantoren in de noordoostelijke geo-politieke zone van Nigeria. Steno is een vaardigheid die iemand voorbereidt op een beroep als secretaresse.

De vele toepassingen zijn onder meer notuleren, brieven opstellen, rapporten schrijven, berichten opnemen en meer. Technologie lijkt in deze tijd steno te hebben ingehaald.

Voorstanders van geautomatiseerde apparatuur in kantoren en het toegenomen gebruik van geautomatiseerde apparatuur door bedrijfsleiders en secretaresses hebben de veronderstelling gepromoot dat het gebruik van steno-vaardigheden geleidelijk zal verdwijnen en dat moderne machines en apparatuur de rol van steno-schrijvers zouden overnemen.

Het belangrijkste doel van deze studie was om de relevantie van steno-vaardigheden te bepalen voor secretariële taken in geautomatiseerde openbare kantoren in de geopolitieke zone in het noordoosten van Nigeria. De onderzoeksopzet die voor deze studie werd gebruikt, was het beschrijvende enquête-onderzoek.

De populatie voor het onderzoek was duizend tweehonderd (1,200) secretarissen en managers. De steekproefomvang voor het onderzoek was zeshonderd (600), bestaande uit driehonderd (300) secretarissen en driehonderd (300) managers in geautomatiseerde openbare instellingen afkomstig van staatsinstellingen, federale medische centra en universiteiten.

Proportionele steekproeftechnieken werden gebruikt om een ​​gelijk aantal secretarissen en managers te krijgen van zowel de staat als de federale instellingen in de zone.

Het instrument dat werd gebruikt om gegevens voor het onderzoek te verzamelen, was een vragenlijst. De vragenlijst bevatte 64 items verdeeld over zeven secties; A, B, C, D, E, F en G. Deel A is bedoeld om persoonlijke gegevens van de respondenten te verkrijgen om op de juiste manier in te vullen.

Sectie B - G bevat items die zijn ontworpen om gegevens te verkrijgen over respectievelijk onderzoeksvragen 1 - 7. Bij de presentatie van de biogegevens van respondenten zijn frequenties en percentages gebruikt. De gemiddelde en standaarddeviatie zijn gebruikt om de zeven onderzoeksvragen te beantwoorden.

Pearson Product Moment Correlation (PPMC) werd gebruikt om nulhypothesen één tot zes te testen, terwijl onafhankelijke t-test werd gebruikt om nulhypothese zeven te testen om het verschil te bepalen tussen de opvattingen van secretaresses en managers over de relevantie van steno-vaardigheden voor secretariële taken in geautomatiseerde kantoren.

De nulhypothesen werden getest op 0.05 significantieniveau. De bevindingen van het onderzoek lieten onder meer zien dat steno-vaardigheid relevant is voor de nauwkeurigheid van secretaresses bij het notuleren. Steno-vaardigheid is nog steeds relevant voor de snelheid waarmee secretaresses notuleren.

Steno is relevant voor het vermogen van secretaresses om correspondentie op te stellen. De studie concludeerde dat steno-vaardigheid nog steeds relevant is voor alle vormen van secretariaatswerk, te oordelen naar de relevantie ervan, zoals blijkt uit het resultaat dat in de studie wordt gepresenteerd.

De studie beval onder meer aan om steno niet te schrappen uit het schoolcurriculum van het secretariaat op zowel middelbare scholen als postsecundaire onderwijsinstellingen.

INHOUDSOPGAVE

Titelpagina …………… i
Verklaring …………. ii
Certificering… .. iii
Toewijding ………. iv
Erkenning… .. v
Inhoudsopgave …… vii
Lijst met tabellen… .. x
Lijst met bijlagen ………… .xii
Operationele definitie van termen ………. xiii
Samenvatting …………… .. xiv

HOOFDSTUK EEN: INLEIDING

1.1 Achtergrond van het onderzoek ………… .. 1
1.2 Probleemstelling …… .. 4
1.3 Doelstellingen van het onderzoek ………… .. 6
1.4 Onderzoeksvragen ……… 7
1.5 Onderzoekshypothesen ……… 7
1.6 Betekenis van de studie… .. 8
1.8 Afbakening van de studie ………… 9

HOOFDSTUK TWEE: HERZIENING VAN GERELATEERDE LITERATUUR

2.1 Theoretisch kader ………. 10
2.2 Concept van steno, steno-systemen en kantoorautomatisering ... 14
2.3 Relevantie van steno in een geautomatiseerd kantoor… .. 23
2.4 Positie van steno en het werk van secretarissen in geautomatiseerde kantoren. 30
2.5 Geautomatiseerde apparatuur en de productiviteit van de secretaris …… 33
2.6 Secretaresses en hun rollen in geautomatiseerde kantoren…. 35
2.7 Steno-vaardigheidsniveaus voor secretarissen …………. 41
2.8 Kenmerken van secretarissen …… .. 42
2.8.1 Taken van secretarissen in kantoren ………… 44
2.9 Uitdagingen van kantoorsecretarissen in geautomatiseerde kantoren ... 51
2.10 Beoordeling van empirische studies… .. 53
2.11 Samenvatting van beoordeelde literatuur ……. 61

HOOFDSTUK DRIE: ONDERZOEKSONTWERP EN METHODOLOGIE

3.1 Onderzoeksopzet… .. 63
3.2 Populatie van de studie ………… .. 64
3.3 Monstergrootte en bemonsteringsprocedure …… 65
3.4 Instrument voor gegevensverzameling… .. 66
3.4.1 Geldigheid van het instrument… 66
3.4.2 Pilootstudie ………… .. 67
3.4.3 Betrouwbaarheid van instrument voor het verzamelen van datums ... 67
3.5 Procedure voor gegevensverzameling ………. 67
3.6 Procedure voor gegevensanalyse ... 68

HOOFDSTUK VIER: GEGEVENSPRESENTATIE EN ANALYSE

4.1 Analyses van biogegevens van de respondenten ... 70
4.2 Antwoorden op onderzoeksvragen …… .. 72
4.3 Test van hypothesen …… .. 84
4.4 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen… .. 90
4.5 Bespreking van de belangrijkste bevindingen 91

HOOFDSTUK VIJF: SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

5.1 Samenvatting ……… 96
5.2 Conclusie …………. 98
5.3 Aanbevelingen ……… .. 99
5.4 Suggesties voor verder onderzoek… .. 100
REFERENTIES… .. 101
BIJLAGEN ... 109

INLEIDING

1.1 Achtergrond van de studie

Door de jaren heen hebben de vooruitgang in kantoortechnologie en nieuwe managementstijlen veranderingen in de kantooromgeving teweeggebracht.

Secretaresses hebben een snelle transformatie ondergaan, van het werken in hun eeuwenoude traditionele rol van het maken van steno-aantekeningen en het transcriberen op een handmatige typemachine naar nieuwe en meervoudige functies van het gebruik van elektronische, computer- en opnameapparatuur.

Volgens Norris (2008) is het werk van secretaresses verschoven naar een meer management / administratieve functie naast hun traditionele secretariële functies.

Dit is het resultaat van de introductie en het gebruik van nieuwe technologieën op kantoor. Secretaresses nemen meer en nieuwere verantwoordelijkheden op zich en er wordt verwacht dat ze op hogere niveaus van administratie en management presteren, met hogere vergoedingen.

De traditionele secretariële vaardigheden van het maken van steno-aantekeningen en het transcriberen op een handmatige typemachine vervagen. De nadruk is verschoven naar het opslaan, bewerken en ophalen van notulen van vergaderingen en correspondentie met behulp van computer en elektronische typemachine vanwege geautomatiseerde apparatuur in kantoren (Akpan, 2000).

In navolging van de veranderde functie-inhoud van het secretariaat, worden secretaresses sinds enkele jaren beoordeeld aan de hand van andere werkgerelateerde criteria, vooral in de private sector. Vaardigheid in het beheer van informatietechnologietoepassingen en administratieve vaardigheden zijn nu bijvoorbeeld prominente beoordelingscriteria.

REFERENTIES

Abijole, EF (2006). ― Nieuwe horizon in het secretariaat handhaven, ‖ APSSON 6 (1).

Ade, UB (2001). Een steno-methodologie die werkt. Forum voor zakelijk onderwijs. Adebayo AE (2000). Pitman Shorthand, weg naar succes. Business Education Journal. Deel p.40.

Adebayo AE (2006) ―Informatietechnologie en secretariaatsberoep: implicaties en de weg vooruit, ‖ Journal of Office Management and Technology, ‖Auchi: Polytechnic, Auchi, staat Edo. Nigeriaanse 1 (1), 26-32

Adebayo, AE (2002). De behoefte aan nieuwe kantoorvaardigheden en competenties voor secretaresses die werkzaam zijn in het kantoor van de 21e eeuw. Business Education Journal. 4 (3), 10-18

Adebusi, LS (2010). ―Een gids voor effectieve ontwikkeling voor de opleiding van secretaresses in het tijdperk van geavanceerde technologie. Business Education Journal, 3 (4)

Adebusi, LS (2001). ―De relevantie van steno en typen in het curriculum voor hoger onderwijs, Business Education Journal, 3 (4). 46-48

Ademiluyi, LF (2012). De perceptie van en houding ten opzichte van steno door studenten in het tijdperk van kantoortechnologie en management. Business Education-tijdschrift, 2 (8), 148-162.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Reacties zijn gesloten.