Hysbysebion! Ennill Derbyn 200 Lefel i Astudio Unrhyw Gwrs Mewn Unrhyw Brifysgol o'ch Dewis Trwy IJMB / JUPEB. DIM JAMB | FFIOEDD ISEL. Cofrestru ar y gweill. Ffoniwch 07063900993 NAWR!

Diweddariadau Porth Ymgeisio Ysgoloriaethau Prifysgol Harvard 2021/2022

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

ADS! Dadlwythwch Feddalwedd JAMB CBT Nawr AM DDIM!

Ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021: Ydych chi'n fyfyriwr sy'n gobeithio astudio yn Harvard? Ydych chi am i ysgoloriaeth astudio yn Harvard? Neu, ai Harvard yw ysgol eich breuddwydion ond ni allwch ei fforddio? Mae gen i wybodaeth a allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae ysgoloriaeth Prifysgol Harvard ar gyfer 2021 ar agor. Mae'r erthygl hon yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i chi am hyn.Ysgoloriaethau Prifysgol Harvard

Yn yr erthygl hon cewch wybodaeth hanfodol ar:

Harvard University

Cyfeirir ato hefyd fel canolfan banc Dysgu fesul Rhagoriaeth America. Prifysgol Harvard yn croesawu dynion gwych. Hefyd, fe wnaeth America yn Economi fwy y byd. Fe'i sefydlwyd ym 1636.

Hefyd, Harvard yw'r sefydliad addysg uwch hynaf yn yr UD. Mae'n croesawu myfyrwyr o bob cwr o'r byd. Hefyd, mae Harvard yn gyrchfan astudio boblogaidd. Ar ben hynny, mae'n rhoi cyfle i gymryd rhan mewn ystod ragorol o weithgareddau.

Mae wedi'i neilltuo i ragoriaeth mewn addysgu, dysgu ac ymchwil. Hefyd, wrth ddatblygu arweinwyr mewn sawl disgyblaeth i wneud gwahaniaeth yn fyd-eang.

Ynglŷn ag Ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021

Harvard cyntaf ysgoloriaeth crëwyd cronfa ym 1643. Cafodd ei chreu gydag anrheg gan Ann Radcliffe, yr Arglwyddes Mowlson.

Mae ysgoloriaeth 2021 Prifysgol Harvard yn derbyn dynion ffres ar ryw sail. Un ohonynt yw eu cyflawniadau ysgolheigaidd. Hefyd, yn seiliedig ar ddoniau. Mae anghenion ariannol yn cael eu diwallu trwy gyfuniad o ysgoloriaethau neu fenthyciadau.

Sylw i Ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021

Sylwch ar y pecyn cymorth ariannol 2021 ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 100 hwn. Gall dalu hyd at XNUMX% o'r hyfforddiant a'r treuliau. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar raddau'r angen. Hefyd, dyfernir yr holl gymhorthion ariannol ar sail angen ariannol.

At hynny, mae tua 70% o israddedigion Harvard yn derbyn cymorth ariannol. Hefyd, bydd o ddiddordeb ichi glywed hyn. Mae'r polisïau cymorth ariannol ar gyfer dinasyddion tramor yr un fath â'r polisïau ar gyfer dinasyddion yr UD.

Sut i gael eich derbyn i Brifysgol Harvard

Wrth ddewis ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021, nodwch. Mae yna nifer o ffyrdd i gael eich derbyn i Harvard. Gadewch i ni edrych ar y ffyrdd hyn o amrywiol raglenni academaidd. Dilynwch y ddolen a ddarperir i gael y wybodaeth angenrheidiol.

 • Proses Derbyn Israddedigion

Mae'r gofynion derbyn yma yn dod â llawer o brosesau. Hefyd, mae'r weithdrefn dderbyn wedi'i threfnu'n iawn yn y ddolen isod.

SUT I GAEL EI DERBYN I HAWDD HARVARD

 • Proses Derbyn Graddedigion

Mae gan Brifysgol Harvard sawl ysgol i raddedigion. Mae gan bob ysgol raddedig broses dderbyn wahanol. Hefyd, mae gan bob ysgol broses dderbyn wahanol.

Isod mae rhai o'r ysgolion sydd â'u proses dderbyn berthnasol:

Rhywfaint o Ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021

Rhywfaint o Ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2020

Isod mae rhai o ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021:

 • Ysgoloriaeth Michel David-Weill

Dyma un o ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021. Mae'n un o'r ysgoloriaethau sy'n talu uchaf ym Mhrifysgol Harvard. Yn aml, dewisir ymgeiswyr ar gyfer yr ysgoloriaeth hon o blith myfyrwyr israddedig sydd eisoes wedi cofrestru.

A'r rhan fwyaf o weithiau mae dinasyddion yr UD yn cael blaenoriaeth yn y broses ddethol. Mae hyn oherwydd bod cael ysgoloriaeth yn yr UD yn gystadleuol iawn. A phan fydd yr ysgoloriaeth ym Mhrifysgol Harvard, mae'n dod yn anoddach. Mae hyn oherwydd y swm uchel iawn yr ysgoloriaeth benodol hon.

Darperir yr ysgoloriaeth hon gan Brifysgol Harvard. Hefyd, y swm a delir am yr ysgoloriaeth hon yw $ 80,000. I fod yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021, rhaid i chi fod yn:

 • Yn ddinesydd Americanaidd.
 • Hefyd, rhaid i chi fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Harvard.
 • Yn ogystal, rydych wedi ymrwymo i fynychu Gradd Meistr mewn Gwyddorau.

I wneud cais am yr ysgoloriaeth hon, ewch i dudalen we swyddogol yr ysgoloriaeth hon. Cliciwch ar y botwm isod!

GWNEWCH GAIS YMA

 • Clybiau Harvard yr Almaen

Dyma ysgoloriaeth arall gan Brifysgol Harvard 2021. Yma, rhoddir dau fenthyciad o 10,000 EUR i bob myfyriwr. Fodd bynnag, rhaid i chi brofi eich bod yn cael eich derbyn mewn unrhyw ysgol neu goleg yn Harvard. Hefyd, rydych chi i ddangos angen ariannol, a dinasyddiaeth Almaeneg.

Yn ychwanegol, rhaid i chi ddarparu datganiad / profi byr. Mae hyn i fod ar pam rydych chi'n dewis cwrs astudio penodol.

 • Cymrodoriaeth Astudiaethau Poblogaeth a Datblygu Harvard

Dyma ysgoloriaeth arall gan Brifysgol Harvard 2021. Fodd bynnag, mae'r un hon yn agored i ysgolheigion yr UD ac ysgolheigion rhyngwladol. Mae'r cyfle cymrodoriaeth ar gyfer hyfforddiant ymchwil ac arweinyddiaeth mewn dwy flynedd. Hefyd, mae rhaglen nad yw'n radd ar gyfer ymchwilwyr ôl-ddoethurol ym maes poblogaeth sy'n heneiddio. Yn ogystal â'r llafurlu.

Hefyd, mae gan bob cymrawd fynediad i'r ystod lawn o adnoddau a gynigir gan Brifysgol Harvard. Hefyd, mae mynediad i Ysgol Iechyd Cyhoeddus Harvard TH Chan. Ac mae yna ddarpariaethau eraill ar eu cyfer. Mae'r rhain yng Nghanolfan Astudiaethau Poblogaeth a Datblygiad Harvard. Mae hwn yn Sgwâr Harvard, Caergrawnt.

Buddion eraill yw:

 • Cyflog o $ 60,000.
 • Hefyd, mae yna yswiriant iechyd.
 • Ar ben hynny, mae lwfans teithio.
 • Yn ogystal, mae braint llyfrgell.
 • Ac mae yna gronfeydd ymchwil.

Sylwch. Ysgoloriaeth ymchwil yw'r ysgoloriaeth hon yn bennaf. Dyna pam mai dim ond Ph.D. gall ymgeiswyr wneud cais am yr ysgoloriaeth hon. Hefyd, gall myfyriwr cenedlaethol a rhyngwladol wneud cais am yr ysgoloriaeth hon. Gallwch chi GWNEWCH GAIS YMA

 • Consortiwm Graddedigion ar Gymrodoriaeth Ynni ac Amgylchedd

Dyma ysgoloriaeth arall gan Brifysgol Harvard 2021. Mae'n agored i bob myfyriwr Doethuriaeth Harvard sy'n gweithio ar faterion ynni. Disgwylir ceisiadau i Fai 15fed bob blwyddyn. Am fwy o fanylion, ewch i hwn LINK

 • Gwobr Myfyriwr Graddedig Harvard

Dyma ysgoloriaeth arall gan Brifysgol Harvard 2021. Mae'n cefnogi myfyrwyr graddedig uwch o Brifysgol Harvard.

Mae'n cefnogi'r rhai sy'n gweithio ar draethawd hir neu ymchwil traethawd ymchwil. Mae'r ymchwil hon yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau iechyd mwyaf dybryd yn Dubai.

Hefyd, mae'n mynd i'r afael â'r rhai yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, a rhanbarth y Ganolfan. Hefyd, nodwch. Bydd ymchwil traethawd hir neu draethawd ymchwil o bob disgyblaeth yn cael ei ystyried.

 • Cymrodoriaeth Amgylcheddol Prifysgol Harvard

Dyma ysgoloriaeth arall gan Brifysgol Harvard 2021. Mae'n gyfle anhygoel i fyfyrwyr sy'n astudio pwnc sy'n gysylltiedig â'r Amgylchedd. Trefnir hwn gan Brifysgol Harvard. Hefyd, mae'r rhaglen gymrodoriaeth yn cynnwys pecyn o fuddion:

 • Cyflog $ 66,000 (y flwyddyn).
 • Hefyd, mae yna yswiriant iechyd.
 • Ar ben hynny, mae lwfans teithio $ 2500.
 • A threuliau eraill yn ymwneud â'r proffesiwn.

I wneud cais am yr ysgoloriaeth hon, ewch i dudalen we swyddogol yr ysgoloriaeth hon.

 • Ysgoloriaeth Gwyddor Bywyd Prifysgol Harvard

Dyma ysgoloriaeth arall gan Brifysgol Harvard 2021. Mae hon yn agored i gyn-fyfyrwyr HBS MBA. Rhaid bod ymgeiswyr wedi graddio o fewn y 7 mlynedd diwethaf.

Hefyd, maen nhw i dderbyn swm o dâl $ 95,000. Mae hyn am oddeutu deuddeg mis. A bydd ganddo fynediad at gyfalaf gweithio ar gyfer gweithgareddau. Mae hyn yn cynnwys diwydrwydd dyladwy ac ymchwil i'r farchnad. Hefyd, mae'n cynnwys opsiynau trwyddedu, a materion perthnasol eraill.

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon, rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Rhaid i chi orfod bod yn gyn-fyfyriwr HBS MBA.
 • Hefyd, mae'n rhaid eich bod wedi graddio o fewn y 7 mlynedd diwethaf.
 • Ysgoloriaeth Israddedig Prifysgol Harvard

Dyma ysgoloriaeth arall gan Brifysgol Harvard 2021. Bydd myfyrwyr cymwys yn israddedig. Hefyd, mae myfyrwyr rhyngwladol yn derbyn yr un cymorth ariannol yn union ag Americanwyr.

Mewn gwirionedd, mae tua 70 y cant o fyfyrwyr yn derbyn rhyw fath o gymorth. Ac mae tua 60 y cant yn derbyn ysgoloriaethau yn seiliedig ar angen. Hefyd, maen nhw'n talu $ 12,000 y flwyddyn ar gyfartaledd.

Darperir yr ysgoloriaeth hon gan Brifysgol Harvard. A swm ysgoloriaeth israddedig Prifysgol Harvard yw $ 12,000. Mae hyn y flwyddyn (ar gyfartaledd). Ar ben hynny, y cyfnod hwyaf yw 4 blynedd. Mae hyn yn golygu mewn 4 blynedd y gall myfyriwr gael hyd at $ 48,000.

I wneud cais am Ysgoloriaeth Israddedig Prifysgol Harvard, nodwch. Rhaid i chi orfod cwrdd â'r meini prawf canlynol:

 • Rhaid i chi fod yn fyfyriwr israddedig.
 • Hefyd, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru ym Mhrifysgol Harvard.
 • Ac mae'n rhaid i chi ddangos yr angen am gymorth ariannol.

I wneud cais am yr ysgoloriaeth hon, cliciwch ar hwn LINK

Cwestiynau Cyffredin am ysgoloriaethau Prifysgol Harvard 2021

Cwestiynau Cyffredin am ysgoloriaethau Prifysgol Harvard 2020

Darllenwch Hefyd:

Isod mae rhai Cwestiynau Cyffredin am ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021:

1. Beth yw Cwmpas Ariannol yr Ysgoloriaeth hon?

Ateb:
Gall dalu hyd at 100% o'r hyfforddiant a'r treuliau. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar raddau'r angen. Hefyd, dyfernir yr holl gymhorthion ariannol ar sail angen ariannol.

2. Pwy sy'n Noddi'r Ysgoloriaeth hon?

Ateb:
Prifysgol Harvard.

3. A yw'r Ysgoloriaeth ar gyfer Americanwyr yn unig?

Ateb:
Na. Mae yna ddarpariaethau ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

4. Faint o Ddarpariaethau sydd ar gael?

Ateb:
Mae yna lawer ohonyn nhw.

5. Sut ydw i'n Gymwys?

Ateb:
I fod yn gymwys, rhaid i chi fodloni gofynion pob un o'r ysgoloriaeth a ddarperir. Hefyd, dilynwch y dolenni a ddarperir uchod i gael mwy o wybodaeth.

Yn gryno, nodwch. Yr uchod yw rhai o'r ysgoloriaeth Harvard 2021 sydd ar gael. Fodd bynnag, mae angen ichi wneud ymchwil. Hefyd, gallwch danysgrifio / rhannu'r wybodaeth hon. Fel y cyfryw, rhannwch ef ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

TÎM CSN.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost:

Cyflwynir gan TMLT NIGERIA

Ymunwch â Dros 3,500 000+ o Ddarllenwyr Ar-lein Nawr!


=> DILYNWCH NI AR INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER AM DIWEDDARIADAU DIWEDDARAF

ADS: DIABETAU GWYBODAETH MEWN CYFIAWNDER 60 DIWRNOD! - GORCHYMYN EICH YMA

RHYBUDD COPYRIGHT! Ni chaniateir ailgyhoeddi, atgynhyrchu, ailddosbarthu cynnwys ar y wefan hon naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol heb ganiatâd na chydnabyddiaeth ddyledus. Diogelir yr holl gynnwys gan DMCA.
Mae'r cynnwys ar y wefan hon yn cael ei bostio gyda bwriadau da. Os ydych chi'n berchen ar y cynnwys hwn ac yn credu bod eich hawlfraint wedi'i thorri neu ei thorri, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu â ni yn [[e-bost wedi'i warchod]] i ffeilio cwyn a chymerir camau ar unwaith.

Sylwadau ar gau.

%d blogwyr fel hyn: